62

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2007 r.

61

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady i Komisji na 2008 rok.

60

17 Wrzesień 2019
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Żarnów i powierzenia obsługi bankowej.

59

17 Wrzesień 2019
w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

58

17 Wrzesień 2019
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokoś oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego iza warunki pracy oraz niektórych innych

57

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2008.

56

17 Wrzesień 2019
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za 1q na rok 2008 do celów obliczenia podatku rolnego na 2008 rok

55

17 Wrzesień 2019
w sprawie: określenia stawki podatku leśnego

97

17 Wrzesień 2019
w sprawie: udzielenie pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1504E w m. Skórkowice

96

17 Wrzesień 2019
w sprawie: podjęcia inicjatywy uruchomienia przedszkola samorządowego

95

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2008 r.

63

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2007 r.