170

17 Wrzesień 2019
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

169

17 Wrzesień 2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/137/2012 z dnia 26 września 2012 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Żarnów p.n. "Warsztaty

165

17 Wrzesień 2019
w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rady Gminy na 2013 rok

166

17 Wrzesień 2019
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2013 rok

167

17 Wrzesień 2019
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie gminne.

168

17 Wrzesień 2019
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

159

17 Wrzesień 2019
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty.

158

17 Wrzesień 2019
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

160

17 Wrzesień 2019
w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

161

17 Wrzesień 2019
w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

162

17 Wrzesień 2019
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Żarnów, stanowiącej Mienie Komunalne Gminy

152

17 Wrzesień 2019
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych