103

17 Wrzesień 2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/121/2009 Rady Gminy Żarnów z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

104

17 Wrzesień 2019
w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których

105

17 Wrzesień 2019
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie na lata 2015-2020

106

17 Wrzesień 2019
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/87/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

107

17 Wrzesień 2019
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

108

17 Wrzesień 2019
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wpierania Rodziny w Gminie Żarnów na lata 2016-2018

109

17 Wrzesień 2019
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie PILICHOWICE.

110

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zatwierdzenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

94

17 Wrzesień 2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

100

17 Wrzesień 2019
w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości położonej w obrębie Niemojowice

98

17 Wrzesień 2019
w sprawie udzielenia Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Mikołaja w Żarnowie dotacji na wykonanie prac związanych z konserwacją i odnowieniem okien

93

17 Wrzesień 2019
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.