Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2016

186

23 Styczeń 2017
w sprawie:zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29. r.

185

23 Styczeń 2017
w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR" w Niemojowicach

184

23 Styczeń 2017
w sprawie: utworzenia Domu Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR" w Niemojowicach

183

23 Styczeń 2017
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/154/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żarnów na obwody głosowania,

182

23 Styczeń 2017
w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

181

23 Styczeń 2017
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

196

23 Styczeń 2017
w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych i sołtysów

197

23 Styczeń 2017
w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Zarnów

198

23 Styczeń 2017
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat

195

23 Styczeń 2017
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których

194

23 Styczeń 2017
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

193

23 Styczeń 2017
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016