277

17 Wrzesień 2019
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

279

17 Wrzesień 2019
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

278

17 Wrzesień 2019
w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107357E

276

17 Wrzesień 2019
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok

275

17 Wrzesień 2019
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok

270

17 Wrzesień 2019
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy Partnerskiej w zakresie realizacji budowy instalacji do produkcji

267

17 Wrzesień 2019
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy

262

17 Wrzesień 2019
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żarnów w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 90

263

17 Wrzesień 2019
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy Partnerskiej w zakresie realizacji budowy instalacji do produkcji

264

17 Wrzesień 2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarnowie stanowiącej własność Gminy Żarnów

265

17 Wrzesień 2019
w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których

266

17 Wrzesień 2019
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których