37

17 Wrzesień 2019
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

38

17 Wrzesień 2019
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Żarnów

40

17 Wrzesień 2019
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarnów

41

17 Wrzesień 2019
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/182/2013 Rady Gminy Żarnów z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania

42

17 Wrzesień 2019
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Żarnów za udział w działaniu ratowniczym

43

17 Wrzesień 2019
w sprawie udzielenia dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórkowicach

51

17 Wrzesień 2019
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia statutów sołectw

52

17 Wrzesień 2019
w sprawie uchwalenia Regulaminu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedznej Murowanej

54

17 Wrzesień 2019
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Żarnów do ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

55

17 Wrzesień 2019
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie

58

17 Wrzesień 2019
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych

59

17 Wrzesień 2019
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żarnów