Żarnów, dnia 23.12. 2009 roku  W Y K A Z  Wójt Gminy Żarnów podaje do wiadomości , że nieruchomość stanowiąca własność komunalną Gminy została przeznaczona do zbycia w drodze: przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z:

  I. Uchwałą Rady Gminy Żarnów nr XXXVI/153/ oraz 154/2009 z dnia 23.11.2009 roku , na podstawie art. 35 ust.1, 2 ustawy o gospodarce gruntami Dz.U.nr 46 poz. 543/ tekst jednolity póź. zm./  1. Wieś : MIEDZNA MUROWANA

  - numer działki: 242/2,

  - powierzchnia 0.0217 ha,

  - cena wywoławcza nieruchomości : 3000,00 zł.

  - nieruchomość objęta KW 46 561.

  Ogólna wartość nieruchomości: 3000,00 zł .- słownie: trzy tysiące złotych.

  Przeznaczenie w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów" położona jest w terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej mieszanej o niskiej intensywności zabudowy z usługami podstawowymi.

  Nieruchomość obciążona budynkiem handlowym (sklep), który stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności.


  2. Wieś : SOCZÓWKI

  - numer działki: 1002/2 o pow. 0.0130 ha ,

  - Nieruchomość częściowo obciążona budynkiem gospodarczym, który stanowi odrębny przedmiot własności.

  - cena wywoławcza nieruchomości : 1.400,00 zł.


  - numer działki: 1002/1 o pow. 0.0028 ha , i dz. 735/10 o pow. 0.0030 ha

  - Nieruchomość częściowo obciążona budynkiem gospodarczym, który stanowi odrębny przedmiot własności.

  - cena wywoławcza nieruchomości : 1.100,00 zł.


  - numer działki: 735/8 o pow. 0.0227 ha

  - Nieruchomość częściowo obciążona budynkiem gospodarczym, który stanowi odrębny przedmiot własności.

  - cena wywoławcza nieruchomości :2.000,00 zł.


  - numer działki: 735/7 o pow. 0.0355 ha

  - cena wywoławcza nieruchomości :3.200,00 zł.

  - Nieruchomość częściowo obciążona budynkiem gospodarczym, który stanowi odrębny przedmiot własności.


  - numer działki: 735/6 o pow. 0.0765 ha

  - cena wywoławcza nieruchomości :5.600,00 zł.

  - numer działki: 735/5 o pow. 0.1230 ha

  - cena wywoławcza nieruchomości :9.000,00 zł.

  - Nieruchomość obciążona budynkiem gospodarczym, który stanowi odrębny przedmiot własności.


  - numer działki: 735/4 o pow. 0.1371 ha

  - cena wywoławcza nieruchomości :10.000,00 zł.


  - numer działki: 735/3 o pow. 0.1408 ha

  - cena wywoławcza nieruchomości :10.000,00 zł.


  - numer działki: 735/2 o pow. 0.1981 ha

  - cena wywoławcza nieruchomości :14.000,00 zł.


  - numer działki: 735/1 o pow. 0.0161 ha

  - cena wywoławcza nieruchomości :2.000,00 zł.


  - nieruchomość objęta KW 46 179.

  Przeznaczenie w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów" przewiduje na tym terenie zabudowę zagrodową i jednorodzinna mieszkalną o niskiej intensywności zabudowy.  II. Zagospodarowanie : zgodnie z przeznaczeniem.


  III. Osobom , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2, winni złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu to jest do dnia 12.02. 2010 roku.


  Informację o sporządzonym wykazie umieszczono w Dzienniku Łódzkim.


  Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniach od 28.12 .2009 r. do 22.01. 2010 r. celem podania do wiadomości mieszkańcom oraz przesłano do sołtysa wsi MIEDZNA MUR. , SOCZÓWKI.

  Informacja o terminie przetargu, miejscu i warunkach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez odrębne ogłoszenie.


  ilość wyświetleń: 43
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr