Żarnów, 2011-10-10

  OGŁOSZENIE

  WÓJT Gminy w Żarnowie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością GMINY ŻARNÓW.

  Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /tj. z 1996 r. Dz.U. Nr 13 poz. 74 z póź. zm./ i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 tekst jednolity / i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. /Dz.U.z 2004 r. Nr 207, poz. 2108/.

  PRZETARG odbędzie się w dniu 10.11.2011 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Żarnowie sala konferencyjna.

  Nieruchomość położona we wsi ZDYSZEWICE

  - numer działki: 168 o pow. 0.58 ha ,
  - cena wywoławcza nieruchomości : 25 000,00 zł.
  - wysokość wadium 2 500,00 zł.
  - nieruchomość objęta księga wieczysta numer PT 10/0004349/10/001.
  - Nieruchomość częściowo obciążona, figurką przydrożną która stanowi odrębny przedmiot własności.

  Przeznaczenie w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów" przewiduje na tym terenie zabudowę zagrodową i jednorodzinna mieszkalną o niskiej intensywności zabudowy z usługami podstawowymi.

  Nieruchomości położone we wsi MYŚLIBÓRZ

  - numer działki: 400/1 o pow. 0.04 ha
  - numer działki: 400/2 o pow. 0.03 ha,
  - numer działki: 400/3 o pow. 0.52 ha
  - numer działki: 400/4 o pow. 0.15 ha
  - numer działki: 400/5 o pow. 0.41 ha

  - Powierzchnia ogółem 1.2668 ha

  - cena wywoławcza brutto wymienionych wyżej działek jako całość nieruchomości wynosi : 20.000,00 zł. słownie dwadzieścia tysięcy złotych.
  - nieruchomość objęta księgą wieczystą nr PT 10/00047691/6.

  Przeznaczenie w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów" teren przewidziany do zalesienia.
  II. Zagospodarowanie : zgodnie z przeznaczeniem.

  - Wadium winno być wpłacone nie później niż do dnia 04 .11 .2011r.w kasie Urzędu Gminy Żarnów lub na konto nr BSZP 9897300030080080002570002
  - Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
  - Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu wynikiem negatywnym przetargu nie później niż przed upływem 3 dni /po przetargu/.
  - Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli :
  a/ osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy kupna -sprzedaży
  b/ żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą
  Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty notarialne i sądowe.
  Wójt Gminy Żarnów może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.

  Osoby biorące udział w przetargu, winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż Gmina Żarnów nie dokonuje wznowienia geodezyjnego granic działek będących przedmiotem sprzedaży.

  Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
  w Żarnowie pokój 7 tel.(044) 7577055 wew. 20.

  Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żarnowie, umieszczono w BIP Żarnów, oraz przesłano do sołtysów wsi ZDYSZEWICE,MYŚLIBÓRZ, celem podania do publicznej wiadomości mieszkańcom w dniach od 10.10.2011 r. do 10.11. 2011 r.


  ilość wyświetleń: 44
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Redakcja
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr