WÓJT Gminy w Żarnowie ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości bę


  Żarnów,2011-10-31

  OGŁOSZENIE
   

  WÓJT Gminy w Żarnowie ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością GMINY ŻARNÓW.

   

  Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /tj. z 1996 r. Dz.U. Nr 13 poz. 74 z póź. zm./ i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 tekst jednolity / i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. /Dz.U.z 2004 r. Nr 207, poz. 2108/.

   

  I. PRZETARG odbędzie się w dniu 02.12.2011 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Żarnowie sala konferencyjna.

   

  Nieruchomości położone we wsi NIEMOJOWICE

   

  - numer działki: 10 o pow. 1.19 ha ,
  - cena wywoławcza nieruchomości : 20 000,00 zł.( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) wraz z drzewostanem.
  - wysokość wadium 2 000,00 zł.( słownie : dwa tysiące złotych).
  - nieruchomość objęta księga wieczysta numer PT 10/00047910/8.
  Działka zalesiona drzewostanem So w wieku 65 lat około 0.30 ha, pozostała powierzchnia luźnym drzewostanem.
  Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów, przewiduje na tym terenie uprawy rolnicze i leśne z wyłączeniem zabudowy.

   

  - numer działki: 910 o pow. 0.5986 ha ,
  - cena wywoławcza nieruchomości : 25 000,00 zł.(dwadzieścia pięć tysięcy zł.)
  wraz z drzewostanem.
  - wysokość wadium 2 500,00 zł. ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
  - nieruchomość objęta księga wieczysta numer 47910.
  Działka zalesiona drzewostanem So w wieku 65 lat około 0.25 ha, pozostała powierzchnia luźnym drzewostanem.
  Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów, przewiduje na tym terenie uprawy rolnicze i leśne z wyłączeniem zabudowy.


  - numer działki: 491 o pow. 0.13 ha ,
  - cena wywoławcza nieruchomości : 1200,00 zł.
  - wysokość wadium 120,00 zł.
  ( słownie: sto dwadzieścia złotych)
  - nieruchomość objęta księga wieczysta numer 47910.
  Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów, przewiduje na tym terenie zabudowę zagrodową i jednorodzinna mieszkalną o niskiej intensywności zabudowy.


  Nieruchomość położona we wsi MALKÓW

   

  - numer działki: 263 o pow. 0.95 ha ,
  - cena wywoławcza nieruchomości : 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
  - wysokość wadium 1000,00 zł. ( słownie: jeden tysiąc złotych).
  - nieruchomość objęta księga wieczysta numer 46978.
  Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów, przewiduje na tym terenie uprawę rolną z wyłączeniem zabudowy zagrodowej.


  II. Zagospodarowanie : zgodnie z przeznaczeniem.

   

  - Wadium winno być wpłacone nie później niż do dnia 28 .11 .2011r.w kasie Urzędu Gminy Żarnów lub na konto nr BSZP 9897300030080080002570002
  - Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
  - Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu wynikiem negatywnym przetargu nie później niż przed upływem 3 dni /po przetargu/.
  - Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli :
  a/ osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy kupna -sprzedaży
  b/ żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą
  Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty notarialne i sądowe.
  Wójt Gminy Żarnów może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.

   

  Osoby biorące udział w przetargu, winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż Gmina Żarnów nie dokonuje wznowienia geodezyjnego granic działek będących przedmiotem sprzedaży.

   

  Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żarnowie pokój 7 tel.(044) 7577055 wew. 27.

   

  Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żarnowie, umieszczono w BIP Żarnów, oraz przesłano do sołtysów wsi NIEMOJOWICE, MALKÓW celem podania do publicznej wiadomości mieszkańcom w dniach od 31.10.2011 r. do 02.12. 2011 r.

   

   

                                                                                                                                 Wójt Gminy Żarnów

                                                                                                  mgr Krzysztof Nawrocki


  ilość wyświetleń: 49
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2011-11-03 00:00:00 Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-11-03 00:00:00 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr