Żarnów, dnia 08.06.2009 roku


  W Y K A Z

  Wójt Gminy Żarnów podaje do wiadomości , że nieruchomość stanowiąca własność komunalną została przeznaczona do dzierżawy w drodze: przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z:

  I. Na podstawie art. 35 ust.1, 2 ustawy o gospodarce gruntami Dz.U.nr 46 poz. 543/ tekst jednolity póź. zm./


  1. Wieś : SIELEC

  2. Część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 25, powierzchnia około 0.05 ha,

  - cena wywoławcza stawki miesięcznego czynszu wynosi 300,00 zł. plus podatek VAT 22 %.

  - nieruchomość objęta KW 46562 prowadzoną przez Sad Rejonowy w Opocznie Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Przeznaczenie w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów" położona jest terenach złoża o zasobach udokumentowanych.


  II. Osobom , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2, winni złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu to jest do dnia 21 lipca 2009 r. Informację o sporządzonym wykazie umieszczono w Dzienniku Łódzkim. oraz w BIP .Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniach od 08.06.2009 r. do 30.06.2009 r. celem podania do wiadomości mieszkańcom oraz przesłano do sołtysa SIELEC.Informacja o terminie przetargu, miejscu i warunkach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez odrębne ogłoszenie.


  ilość wyświetleń: 54
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr