Żarnów, dnia 06.06. 2011 roku

   

  W Y K A Z

  Wójt  Gminy  Żarnów podaje do wiadomości , że  nieruchomości stanowiące własność komunalną Gminy  zostały przeznaczone do zbycia w drodze:

  przetargu ustnego nieograniczonego  zgodnie z:

  I.   Uchwałą Rady Gminy Żarnów nr VI/33/2011 z dnia 27.04.2011 roku ,  na podstawie art. 35 ust.1, 2 ustawy o gospodarce gruntami  Dz.U.nr 46 poz. 543/ tekst jednolity  póź. zm./

   

  1.     Wieś  : ZDYSZEWICE

  -          numer działki: 168,

  -          powierzchnia  0.58 ha,

  -          cena wywoławcza brutto nieruchomości  : 25.000,00 zł. - słownie: dwadzieścia pięć tysięcy  złotych.

  -          nieruchomość objęta Księgą Wieczystą nr PT10/0004349/10/001.

  Przeznaczenie w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów" położona jest w  terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej mieszanej o niskiej intensywności zabudowy z usługami podstawowymi.

  2.  Wieś  : MALKÓW

  -          numer działki: 282 o pow. 0.07 ha ,

  -          cena wywoławcza brutto  nieruchomości  : 1.500,00 zł.- słownie: jeden tysiąc pięćset złotych.

  -          nieruchomość objęta Księga Wieczystą nr 20089.

  Przeznaczenie w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów" położona jest w  terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej mieszanej o niskiej intensywności zabudowy z usługami podstawowymi.

  3. Wieś  : TOPOLICE

  -          numer działki: 148/2 o pow. 0.07 ha

  -          cena wywoławcza brutto nieruchomości  : 4.100,00 zł. słownie: cztery tysiące sto złotych.

  -          nieruchomość objęta Księgą Wieczystą nr PT10/00047655/2.

  Przeznaczenie w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów" położona jest w  terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej mieszanej o niskiej intensywności zabudowy z usługami podstawowymi.

  4. Wieś : MYŚLIBÓRZ

  -          numer działki:  400/1 o pow. 0.04 ha

  -          numer działki: 400/2 o pow. 0.03 ha,

  -          numer działki: 400/3 o pow. 0.052 ha

  -          numer działki: 400/4 o pow. 0.15 ha

  -          numer działki: 400/5 o pow. 0.41 ha

  -          cena wywoławcza brutto wymienionych wyżej działek jako całość nieruchomości wynosi :  30.000,00 zł. słownie trzydzieści tysięcy złotych.

  -          nieruchomość objęta Księgą Wieczystą nr PT 10/00047691/6.

   Przeznaczenie w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów" teren przewidziany do zalesienia.

  II. Zagospodarowanie : zgodnie z przeznaczeniem.

  III. Osobom , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2, winni złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, to jest do dnia 19 lipca  2011 roku.

  Informację  o  sporządzonym  wykazie  umieszczono  w  Dzienniku  Łódzkim.

           Wykaz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniach od 06 czerwca 2011r. do 22 czerwca 2011 r.  celem podania do  wiadomości mieszkańcom oraz przesłano do sołtysa wsi ZDYSZEWICE, MALKÓW, TOPOLICE, MYŚLIBÓRZ.

           Informacja o terminie przetargu, miejscu i warunkach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez odrębne ogłoszenie.


  ilość wyświetleń: 55
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Redakcja
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr