Żarnów, dnia 27.06. 2011 roku

  W Y K A Z

  Wójt Gminy Żarnów podaje do wiadomości , że nieruchomość stanowiąca własność komunalną Gminy została przeznaczona do zbycia w drodze:
  przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z:

  I. Uchwałą Rady Gminy Żarnów nr VI/33/2011 z dnia 27.04.2011 roku , na podstawie art. 35 ust.1, 2 ustawy o gospodarce gruntami Dz.U.nr 46 poz. 543/ tekst jednolity póź. zm./
  1. Wieś : TOPOLICE
  - numer działki: 148/2 o pow. 0.07 ha
  - cena wywoławcza brutto nieruchomości : 6.100,00 zł. słownie: sześć tysięcy sto złotych.
  - nieruchomość objęta Księgą Wieczystą nr PT10/00047655/2.
  Przeznaczenie w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów" położona jest w terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej mieszanej o niskiej intensywności zabudowy z usługami podstawowymi.

  Przeznaczenie w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów" teren przewidziany do zalesienia.

  II. Zagospodarowanie : zgodnie z przeznaczeniem.

  III. Osobom , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2, winni złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, to jest do dnia 09 sierpnia 2011 roku.

  Informację o sporządzonym wykazie umieszczono w Dzienniku Łódzkim.

  Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniach od 27 czerwca 2011r. do 19 lipca 2011 r. celem podania do wiadomości mieszkańcom oraz przesłano do sołtysa wsi, TOPOLICE.
  Informacja o terminie przetargu, miejscu i warunkach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez odrębne ogłoszenie.

   

   


  ilość wyświetleń: 45
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Redakcja
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr