PROJEKT

                                                                                                                              Załącznik Nr 1

                                                                                                                                              Uchwała Nr…/…../…….

                                                                                                                                         Rady Gminy Żarnów

                                                                                                                                            z dnia……………….r.

                                                                                                              UCHWAŁA Nr …../……. /2008                      

                                                                                                              RADY GMINY ŻARNÓW  z dnia ……………………r. 

                                                                                                              w sprawie : uchwalenia budżetu gminy ŻARNÓW na 2009 r. 

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 litera „c, d” oraz lit „ i” pkt 10 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /(jednolity tekst ustawy  Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591;ze  zm.) oraz . art.165, art. 184 , art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r, o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm .)  uchwala się co następuje : 

  § 1. Uchwala się budżet gminy na rok kalendarzowy 2009 

  § 2. Ustala się dochody gminy w wysokości  18.901.476 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody majątkowe w kwocie 4.205.232 zł. 

  § 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości  20.032.447 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki majątkowe  7.953.739 zł 

  § 4.

  1. Deficyt  budżetu gminy wynosi 1.130.971 zł., zostanie pokryty zaciągniętymi pożyczkami na rynku krajowym  2. Przychody budżetu w wysokości 1.816.643 zł. , rozchody w  wysokości 685.672 zł. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały 

  § 5. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na 31 grudnia 2009 r. i lata następne – załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

  § 6.

  1. Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000 zł.                            

  2. Tworzy się rezerwę  celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 4.000 zł. 

  § 7.

  1. Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w 2009 r. Na kwotę 7.953.739 zł. Plan nakładów na inwestycje gminne i źródła finansowania  poszczególnych zadań przedstawia załącznik Nr 5.

  2. Z wydatków budżetowych określonych w załączniku Nr 2 uchwały na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów przeznacza się kwotę zgodnie z  załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

  3.Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności .Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.        

  § 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszy celowych – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 81) przychody kwota – 17.000 zł2) wydatki kwota     - 17.000 zł 

  § 9.Ustala się plan dotacji z budżetu gminy na 2009 r. w kwocie 75.000 zł dla stowarzyszeń Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 

  § 10. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.165 zł Załącznik Nr10 do niniejszej uchwały.                 

  § 11. Ustala się :1)    Dochody w kwocie 73.000 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.2)    Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie  73.000 zł.3)    Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.   4Plan wydatków budżetu gminy na pomoc finansową dla jednostek Samorządu Terytorialnego  przedstawia załącznik Nr.15         

  § 12.

  1.Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

  ustawami.  Załącznik Nr 12  do niniejszej uchwały.

  2. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

  ustawami.  Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały. 

   

  § 13.Ustala się plan dotacji z budżetu gminy na 2009 r. w kwocie 112.000 zł dla Samorządowej Instytucji Kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w

  Żarnowie. Załącznik Nr 14  do niniejszej uchwały. 

   

  § 14.

  1.Limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów stanowi kwotę 5.875.805 zł w tym:    1) na pokrycie planowanego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie 1.130.971 zł.    2) na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 685.672 zł.    3) na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 4.000.000 zł.     4) koszty obsługi długu w kwocie 59.162 zł.  2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu wieloletniego programu inwestycyjnego     

   

  §15.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego   w ciągu roku przejściowego deficytu

  budżetowego do wysokości 4.000.000 zł. 

   

  §16.Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w innych bankach niż bank obsługujący budżet wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu gminy 2009 r.  

  §17.Upoważnia się Wójta Gminy do: 

  1) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków budżetowych    za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

  2).przeniesienia w wydatkach inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują likwidacji zadania inwestycyjnego i utworzenia nowego zadania

  3).zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 

  4).zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr. 6 

  5).przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.  

  § 18. Informację o wprowadzonych zmianach Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy na najbliższej sesji.   

  § 19.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

  § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, oraz na tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy.

   

   

   

   

   

  Załączniki :

      Uchwała Rady Gminy Żarnów    
  
    Załącznik 1 - Plan dochodów budżetowych na 2009 rok     
  
    Załącznik 2 - Plan wydatków na 2009 rok 
  
    Załącznik 3 - Plam przychodów i rozchodów budżetu na 2009 rok  
  
    Załącznik 4 - Prognoza długu na 2009 rok  
  
    Załącznik 5 - Plan nakładów na inwestycje realizowane w 2009 roku   
  
    Załącznik 6 - Wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w 2008 roku i latach następnych. Limit na rok 2009 i 2009-2013.   
  
    Załącznik 7 - Wydatki na programy i projekty reazlizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności     
  
    Załącznik 8 - Plan przychodów i wydatków na 2009 rok   
  
    Załącznik 9 - Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Żarnów dla Stowarzyszeń na 2009 rok  
  
    Załącznik 10 - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych ustawami  
  
    Załącznik 11 - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 
  
    Załącznik 12 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2009 r.   
  
    Załącznik 13 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2009 r.     
  
    Załącznik 14 - Plan dotacji dla samorządowej instytucji kultury udzielonych z budżetu gminy Żarnów na 2009 rok.   
  
    Załącznik 15 - Plan wydatków budżetu Gminy na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na 2009 rok    
  
    Załącznik 16 - Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Żarnów na 2009 rok   
  
    Załącznik 17 - Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 października 2008 roku 
  
   
  

  ilość wyświetleń: 104
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2008-12-22 15:32:14 Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2008-12-22 15:32:14 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr