Lista wszystkich artykułów z kategorii: Ogłoszenia (Zagospodarowanie Przestrzenne)

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów

25 Luty 2021
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o podjęciu uchwały Nr XX/138/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie...