Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  www.bip.zarnow.tensoft.pl
  ________________________________________
  Żarnów: Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Skórkowicach
  Numer ogłoszenia: 165233 - 2013; data zamieszczenia: 20.08.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna , u. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, woj. łódzkie, tel. 44 7577073, faks 44 7577057.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zarnow.tensoft.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Skórkowicach.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Skórkowicach w zakresie wykonania: - robót rozbiórkowych, - robót ziemnych i fundamentów, - ścian przyziemia, stropu nad parterem, - konstrukcji i pokrycia dachu, - wentylacji, - schodów i ścianek fundamentowych podścianek wewnętrznych, - posadzek, - robót malarskich, sufitów podwieszanych, - stolarki okiennej, - stolarki drzwiowej, - elewacji, - budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych, - utwardzenia wokół budynku - dojść i dojazdów do budynku, - robót zewnętrznych i porządkowych, - instalacji elektrycznej - przewodów, - instalacji elektrycznej - opraw oświetleniowych i osprzęt, - instalacji elektrycznej - badań i pomiarów, - zbiornika na ścieki, - instalacji wodociągowej, - instalacji kanalizacyjnej, - instalacji centralnego ogrzewania, - kotłowni, - wyposażenia. Wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych i fundamentów - do dnia 30.11.2013 r. Wykonanie pozostałych elementów w/w zadania - do dnia 15.11.2014 r. Przedmiot umowy jest ściśle określony w: 1) ofercie Wykonawcy, 2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) dokumentacji projektowej, 4) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót..
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w SIWZ 3. Wykonawca wnosi wadium : 3.1) w pieniądzu - przelewem: na konto zamawiającego - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Żarnowie Nr 14 8973 0003 0080 0808 4563 0002 z dopiskiem Wadium Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Skórkowicach. lub w jednej z poniżej podanych form: 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie o której mowa w pkt 3.2 - 3.5 wówczas Wykonawca dołączy do oferty oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego. Dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany z ofertą. Ponadto z treści w/w dokumentu musi wynikać, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje bezwarunkowa i nieodwołalna wypłata należności do zapłacenia których, na rzecz Zamawiającego jest zobowiązany Wykonawca. 5. Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w wymaganym terminie
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca przedłoży wykaz jednej roboty budowlanej w obiektach rekreacyjnych o wartości 1.000.000,00 zł brutto (załącznik nr 4) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje wraz z podaniem kwoty równoznacznej z kwotą podaną w zał. Nr 4 do siwz)
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  III.4.3.2)
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  1. Wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru Nr 1. 2. Dokument pełnomocnictwa - (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym, również w przypadku złożenia oferty przez wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum, sp. cywilna), pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać osobę pełnomocnika. W przypadku podmiotów występujących wspólnie w dokumencie pełnomocnictwa należy wskazać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem. 3.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) wg załączonego wzoru Nr 2 do siwz. 4. Wykaz wykonanych robót - wg załącznika Nr 4 do siwz. 5. Oświadczenie o podwykonawcach - wg załącznika Nr 5 do siwz. 6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wg załącznika Nr 6 do siwz
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy: - zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych; - wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia; - powzięcie informacji o nowych rozwiązaniach technicznych, technologicznych i jakościowych, których zastosowanie okaże się korzystne dla zamawiającego, a nie spowoduje rozszerzenia zakresu zamówienia i konieczności zwiększenia umówionego wynagrodzenia; - gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy, - uzasadnione zdarzenia losowe osób, - wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych, - zmiany urzędowe stawek podatkowych
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zarnow.tensoft.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Żarnów, ul. Opoczyńska 5 w pokoju Nr 11 oraz w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej, ul. Opoczyńska 5.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Żarnowie ul. Opoczyńska 5 26 - 330 Żarnów pokój Nr 2 /sekretariat/.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 34
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr