Ogłoszenie powiązane:
  Ogłoszenie nr 165233-2013 z dnia 2013-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żarnów
  Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Skórkowicach w zakresie wykonania: - robót rozbiórkowych, - robót ziemnych i fundamentów, - ścian przyziemia, stropu nad...
  Termin składania ofert: 2013-09-04
  ________________________________________
  Numer ogłoszenia: 168041 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 165233 - 2013 data 20.08.2013 r.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Gminna Biblioteka Publiczna, u. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, woj. łódzkie, tel. 44 7577073, fax. 44 7577057.
  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
  II.1) Tekst, który należy zmienić:
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
  • W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca przedłoży wykaz jednej roboty budowlanej w obiektach rekreacyjnych o wartości 1.000.000,00 zł brutto (załącznik nr 4) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje wraz z podaniem kwoty równoznacznej z kwotą podaną w zał. Nr 4 do siwz).
  • W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca przedłoży wykaz jednej roboty budowlanej o wartości 1.000.000,00 zł brutto (załącznik nr 4) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje wraz z podaniem kwoty równoznacznej z kwotą podaną w zał. Nr 4 do siwz).

   


  ilość wyświetleń: 32
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr