Żarnów, dnia 30.08.2013 roku

  Zamawiający:
  Gminna Biblioteka Publiczna
  w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5,
  26-330 Żarnów

  Nr 26.1.2.2013
  Wszyscy Wykonawcy

  Wyjaśnienia do treści SIWZ

  Przedmiot zamówienia:

  „Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Skórkowicach"

  Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:
  1. W związku z brakiem do dnia dzisiejszego tj. do 30.08.2013 r. odpowiedzi na pytania przez nas zadane dotyczące przetargu (specyfikacji i parametrów wyposażenia biblioteki oraz uściślenia ilości i wymiarów okien i drzwi) proszę o przesunięcie terminu przetargu.
  Brak odpowiedzi na zadane pytania uniemożliwia wycenę w określonym przez Państwa czasie.

  Wyjaśnia co następuje:

  Ad 1) Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany SIWZ:

  W rozdziale 10 pkt 9b) zamiast treści:
  b) Na opakowaniu/kopercie ZEWNĘTRZNEJ należy umieścić następujące dane:

  Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie
  ul. Opoczyńska 5, 26 - 330 Żarnów,
  pow. opoczyński, woj. łódzkie

  OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Skórkowicach.
  NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT 04.09.2013r. do godz. 0910


  winno być:
  b) Na opakowaniu/kopercie ZEWNĘTRZNEJ należy umieścić następujące dane:

  Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie
  ul. Opoczyńska 5, 26 - 330 Żarnów,
  pow. opoczyński, woj. łódzkie
  OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Skórkowicach.
  NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT: 11.09.2013r. do godz. 910

  W rozdziale 11 pkt I ppkt 1 zamiast treści:
  I. miejsce i termin składania ofert
  1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczenie jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert; w siedzibie:

  Urząd Gminy w Żarnowie
  ul. Opoczyńska 5
  26 - 330 Żarnów
  pokój Nr 2 /sekretariat/ do dnia 04.09.2013r. do godz. 900

  winno być:
  I. miejsce i termin składania ofert
  1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczenie jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert; w siedzibie:

  Urząd Gminy w Żarnowie
  ul. Opoczyńska 5
  26 - 330 Żarnów
  pokój Nr 2 /sekretariat/ do dnia 11.09.2013r. do godz. 900

  W rozdziale 11 pkt II ppkt 1 zamiast treści:
  1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 04.09.2013r. o godz. 910 w siedzibie Urzędu Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów - sala konferencyjna - sala nr 4.

  winno być:
  1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 04.09.2013r. o godz. 910 w siedzibie Urzędu Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów - sala konferencyjna - sala nr 4.

  Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


  Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
  (-) Ewa Borończyk  ilość wyświetleń: 37
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr