Działalność i kompetencje

Kompetencje Sekretarza Gminy

Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, organizuje jego pracę i tworzy warunki do właściwego wykonywania zadań przez pracowników, a w szczególności:

    1) przygotowuje zakres czynności dla poszczególnych stanowisk,

    2) informuje wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych,

  3) przedstawia wójtowi propozycje do powierzania określonych czynności pracownikom, których w dniu wprowadzenia regulaminu nie powierzono nikomu lub których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym,

   4) nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,

   5) prezentuje nowo przyjętych pracowników i zaznajamia ich z obowiązkami,

   6) dba o wygląd budynku urzędu i jego otoczenie,

   7) nadzoruje właściwe wydawanie pieniędzy na materiały biurowe,

   8) pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem urzędu,

   9) organizuję bibliotekę urzędu, dba o stałe uzupełnianie zbiorów,

  10) współpracuje z radą gminy i nadzoruje pracę w zakresie właściwego przygotowania materiałów na obrady sesji,

  11) nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady i Komisji Rady,

  12) wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu przez wójta pełnomocnictwa,

  13) prowadzi rejestr skarg i wniosków.

 

Informacja wytworzona przez dnia 10.10.2011 12:04
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 10.10.2011 12:04. Odsłon 1082, Wersja 1