2005

UCHWAŁA Nr XXII/84/05

RADY GMINY ŻARNÓW

  z dnia 18 marca 2005r.

 

w sprawie : uchwalenia budżetu gminy ŻARNÓW na 2005 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 litera c i d i pkt 10 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst ustawy z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz.984; z 2003 r. Nr 214 poz. 1806; Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 153 poz.1271; Nr 102 poz.1055; Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806/ oraz na podstawie art.109, 122, 124 i 128 ust.2  pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst ustawy z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148; zmiany: Dz. U. Nr 45 poz. 391; Nr 65 poz. 594; Nr 166 poz.1611; Nr 189 poz.1851; z 2004 r. zm. przen. Dz. U. z 2001r. Nr 88 poz.961; zm. przen. Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz.1271; Nr 96 poz. 874; Dz. U. Nr 19 poz.177; Nr 93 poz.890; zm. przen. Dz. U. z 2000r. Nr 122 poz. 1315; zm. przen. Dz. U. Z 2002r. Nr 156 poz.1300; Nr 166 poz.1611; Nr 93 poz. 890; Nr 123 poz.1291; Nr 121 poz.1264; Nr 210 poz. 2135 oraz na podstawie art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627 zmiany: Dz. U. Nr 115 poz.1229; z 2002r. Nr 74 poz.676; Nr 113 poz.984; Nr 153 poz.1271; Nr 233 poz.1957, z 2003r. Nr 46 poz.392; Nr 80 poz.717 i 721; Nr 162 poz.1568; Nr 175 poz.1693; Nr 190 poz.1865; Nr 217 poz.2124 oraz 2004r. Nr 19 poz.177; Nr 49 poz.464; Nr 70 poz.631/  w związku z art.1 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw /Dz. U. Nr 100 poz.1085/  uchwala się co następuje :

 

             § 1.Uchwala się budżet gminy na rok kalendarzowy 2005

 

             § 2. Ustala się dochody gminy w wysokości 20.477.354 zł zgodnie z załącznikiem

Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

             § 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 21.677.364 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

             § 4.1.Z dochodów uzyskanych w 2005 r. z podatku od nieruchomości zostaną spłacone raty pożyczek w kwocie  865.930 zł.

             2.Na sfinansowanie wydatków budżetu nie mających pokrycia w planowanych dochodach gmina zaciągnie w 2005 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 2.065.940 zł z przeznaczeniem na  dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

   1) skanalizowania środkowej części gminy Żarnów, sieć kanalizacyjna w miejscowościach

      Żarnów – Trojanowice – Topolice – 500.000 zł

 2) budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w

     Straszowej Woli – 140.000 zł

   3) wodociągowanie południowej części gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji 

       wodociągowej w Ruszenicach – 500.000zł

    4) budowa dróg gminnych  Malków – Paszkowice, Nadole – Niemojowice etap II –

        446.340 zł

    5) budowa drogi gminnej Siedlów – Ławki -175.000 zł

    6) termorenowacja budynku OSP Topolice – 40.000 zł

    7) termorenowacja budynku OSP Chełsty – 40.000 zł

    8) budowa budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II – stan wykończeniowy – 184.600 zł

    9) termorenowacja budynku Biblioteki w Skórkowicach – 40.000 zł

         3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetu za 2005 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

         § 5. Pożyczki zostaną spłacone z dochodów własnych uzyskanych w latach 2005- 2009 z podatku od nieruchomości. Możliwość sfinansowania deficytu przedstawia Prognoza długu na 31 grudnia 2004r. i lata następne – załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

          § 6. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek.

 

          § 7. Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 25.000 zł.

 

          § 8.1.Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w 2005 r. Na kwotę 13.494.457 zł. Plan nakładów na inwestycje gminne i źródła finansowania  poszczególnych zadań przedstawia załącznik Nr 5.

          2.Z wydatków budżetowych określonych w załączniku Nr 2 uchwały na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów przeznacza się kwotę 13.344.457 zł. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

          § 9. Środki w kwocie 175.734 zł z umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi (budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie) przeznacza się w całości na zadanie “Budowa  sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w Żarnowie”

 

          § 10.1. Nie ustala się planu przychodów i wydatków środków specjalnych

Załącznik Nr 7 i 8.

 

          § 11.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszy celowych – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9

1)przychody kwota – 258.397 zł

2)wydatki kwota     - 258.397 zł

        

          § 12. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy na 2005 r. w kwocie 10.000 zł dla stowarzyszeń. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

        

          § 13. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na 2005 r w kwocie 1.000 zł  na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

        

          § 14. Nie ustala się planu dotacji z budżetu gminy w 2005 r. Dla innych jednostek sektora finansów publicznych – załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

        

          §  15.1. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Kwota dochodów 1.184.785 zł. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

         2. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Kwota wydatków 1.184.785 zł. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały.

       

          § 16. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 30.915 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

     

          § 17. Nie ustala się dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych realizowanych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały.

      

          § 18. Ustala się :

1)   Dochody w kwocie 74.000 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

2)   Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 74.000 zł.

3)   Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały.

 

          § 19.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru wynikającego z harmonogramu.

     2. Maksymalna kwota pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy nie może przekroczyć kwoty 2.600.000 zł.

 

     § 20. Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 150.000 zł.

 

     § 21. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu gminy 2005 r.

 

     § 22.1. upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków budżetowych za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

     2. Informację o wprowadzonych zmianach Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy na najbliższej sesji.

 

     § 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

     § 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2005 ROK

 zal1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

 zal2.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETU Na 2005 ROK

 zal3.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4

PROGNOZA DŁUGU NA 2005 ROK

 zal4.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2005 ROK

 zal5.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6

WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH NA 2005R LIMIT WYDATKÓW NA LATA 2005 - 2006

 zal6.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2005 ROK

 zal7.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2005 ROK

 zal8.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 9

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2005 ROK

 zal9.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 10

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW DLA STOWARZYSZEŃ NA 2005 ROK

 zal10.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 11

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU

 zal11.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 12

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW DLA INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2005 ROK

 zal12.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 13

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2005 ROK

 

ZAŁĄCZNIK Nr 14

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2005 ROK

 

ZAŁĄCZNIK Nr 15

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2005 ROK

zal15.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 16

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI POWIERZONYMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2005 ROK

 zal16.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 17

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 ROK

 zal17.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 18

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO wg stanu na dzień 31 października 2005 roku.

 zal18.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 19

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻARNÓW NA 2005 ROK

 zal19.pdf

Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 17.05.2006
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 17.05.2006. Odsłon 1129, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony