Działalność i kompetencje

Kompetencje Skarbnika Gminy

Skarbnik jako główny księgowy budżetu i kierownik referatu finansowego zapewnia prawidłowe wykonywanie gospodarki finansowej Gminy, a w szczególności:

1)  opracowuje projekt budżetu gminy oraz plany finansowe inwestycji, remontów i  środków specjalnych,

2) proponuje zmiany w budżecie gminy i środkach specjalnych w ramach uprawnień przysługujących wójtowi gminy,

3) sporządza okresowe i roczne sprawozdania oraz bilansy i opracowania statystyczne z zakresu księgowości budżetowej,

4) podejmuje czynności związane z opracowaniem i realizacją planów finansowych podporządkowanych jednostek organizacyjnych oraz nadzoruje ich działalność finansową,

5) prowadzi ewidencję mienia gminy,

6)  współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową i Urzędem Skarbowym,

7) czuwa nad zachowaniem równowagi budżetowej poprzez terminową realizację dochodów oraz zapobieganie niewłaściwym wydatkom,

8) prowadzi obsługę finansowo – księgową oraz związaną z tym dokumentację,

9) nadzoruje i koordynuje działalność referatu Finansowego,

10) wypełnia inne, nie wymienione wyżej obowiązki wynikające z przepisów prawnych z zakresu rachunkowości, podatków i finansów publicznych.

 

Informacja wytworzona przez dnia 10.10.2011
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 10.10.2011. Odsłon 1091, Wersja 1drukuj
 
Początek strony