Zadania

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. wojskowych i obronnych należy:
1. W zakresie obronności:
  1) przeprowadzanie czynności związanych z wykonaniem powszechnego   obowiązku obrony oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją rządową z organami wojskowymi,
  2) przygotowanie i prowadzenie rejestrów przedpoborowych,
  3) nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych,
  4) przeprowadzanie szkoleń i treningów Akcji Kurierskiej,                                                                                 
2. W zakresie obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego:
  1) Planowanie i realizacja przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie  Gminy:
  a) aktualizacja planów obrony cywilnej, reagowania kryzysowego,  operacyjnego ochrony przed powodzią, map tras przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych
  b) ustalenie możliwości w zakresie zakwaterowania ludności w doraźnych pomieszczeniach ochronnych, na wypadek klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń,
  c) planowanie i realizacja przygotowań ochrony ludności w związku z zagrożeniem terrorystycznym.
  2) Obowiązki w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:
  a) Planowanie i realizacja przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy:
   - aktualizacja planów obrony cywilnej, reagowania kryzysowego,  operacyjnego ochrony przed powodzią, map tras przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych,
   - ustalenie możliwości w zakresie zakwaterowania ludności w doraźnych pomieszczeniach ochronnych, na wypadek klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń,
   - planowanie i realizacja przygotowań ochrony ludności w związku           
z zagrożeniem terrorystycznym.
  b) Ochrona przed powodzią oraz skutkami intensywnych opadów śniegu, usuwanie skutków klęski żywiołowej:
   - organizowanie akcji informacyjnej w zakresie procedur alarmowania i ostrzegania (ustawa o stanie klęski żywiołowej),
   - przygotowanie wykazu obiektów i rejonów zagrożonych powodzią i lodochodem,   
   - przygotowanie wykazu stanu zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego na terenie Gminy,
   - określenie możliwości formacji OC istniejących lub nowo powołanych działających w warunkach pokoju, jako zadania z zakresu ochrony ludności, a w czasie wojny zadania obrony cywilnej:
   - aktualizacja stanów osobowych jednostek ochotniczych straży pożarnych ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przydziałów mobilizacyjnych członków tych jednostek w zakresie wiekowym 18-55 lat,
   - propozycje zadań dla poszczególnych rodzajów formacji w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej (czas wojny)
   - doskonalenie organizacji systemu obrony cywilnej i ochrony ludności:
   - doskonalenie zasad współpracy w ramach struktur obrony cywilnej z organami administracji publicznej w zakresie ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego,
   - określenie potrzeb dla zunifikowanego systemu informatycznego w zakresie baz danych mającego na celu zapewnienie bezpośredniej komunikacji w relacji gmina-powiat-województwo-Centrum Zarządzania Kryzysowego.
  c) doskonalenie systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania:
  d) weryfikacja procedur w zakresie alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności z wykorzystaniem środków masowego przekazu oraz urządzeń alarmowych przy OSP
  e) szkolenia z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na terenie gminy.
3. Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.


Informacja wytworzona przez dnia 12.10.2011
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 12.10.2011. Odsłon 954, Wersja 1drukuj
 
Początek strony