Zadania

Do zadań samodzielnego stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej należy:
1) koordynowanie spraw związanych z siecią dróg na terenie gminy,
2) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem lokalnych dróg, ulic, mostów i placów oraz organizacja ruchu drogowego,
3) umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic, placów oraz ich uaktualnianie.
4) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogi gminnej urządzeń nie związanych z gospodarką drogową,
5) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia.
6) planowanie, budowanie, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gminnych.
7) organizacja i nadzór nad targowiskiem gminnym,
8) realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, między innymi:
- właściwe utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej i obiektów administracyjnych gminy,
– bieżący nadzór nad stanem czystości i porządku oraz estetyki w gminie: budynków, ulic, placów, mostów, parków /zieleni/ obiektów.
9) opracowywanie planów rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenie spraw w tym zakresie /wodociągi, kanalizacja, wysypisko śmieci, targowisko/.
10) prowadzenie ewidencji urządzeń ciśnieniowych, zgłaszanie, wyrejestrowywanie w uzgodnieniu z dozorem technicznym,
11) nadzór nad sprawami zaopatrzenia mieszkańców gminy w niezbędne dostawy energii elektrycznej, wody, gazu,
12) prowadzenie ewidencji sieci wodociągowej, ujęć wody, studni publicznych i bieżący nadzór nad ich utrzymaniem,
13) prowadzenie odczytu wodomierzy głównych ujęć wody, obliczanie
opłaty za pobory wody z ujęć podziemnych,
14) zapobieganie i zwalczanie patologii.
15) nadzór nad pracami na cele publiczne z prowadzeniem ewidencji i przedkładaniu sprawozdań do kuratora zawodowego przy Sądzie Rejonowym w Opocznie,
16) prowadzenie ewidencji liczników energii elektrycznej i gazu w budynkach stanowiących własność komunalną,
17) bieżący nadzór nad rozliczaniem usług komunalnych wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Żarnów,
18) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
19) sprawowanie bieżącego nadzoru nad utrzymaniem porządku dotyczącego odbioru padliny z terenu Gminy,
20) sporządzanie niezbędnych informacji, sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,
21) bieżące rozliczanie zużycia paliwa przez pojazdy i sprzęt mechaniczny.
Informacja wytworzona przez dnia 12.10.2011
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 12.10.2011. Odsłon 1037, Wersja 1drukuj
 
Początek strony