Zadania USC

Załatwianie spraw w godzinach: od 730 do 1530, od poniedziałku do piątku.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych oraz ewidencji ludności, a w szczególności dotyczących:


1) przyjmowanie oświadczeń woli zawarcia związku małżeńskiego,
2) sporządzanie i prowadzenie ksiąg aktów stanu cywilnego:
    a) urodzeń,
    b) małżeństw,
    c) zgonów;
3) dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych i przypisków,
4) wydawanie z aktów stanu cywilnego odpisów skróconych i zupełnych, zaświadczeń o nie posiadaniu ksiąg itp.,
5) prowadzenie skorowidzów ksiąg stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów, skorowidzów akt cudzoziemców, skorowidzów akt ustalonych, odtworzonych, wpisanych oraz akt dawnych i akt zbiorowych,
6) przyjmowanie oświadczeń od obywateli w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
7) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawy: Prawo o Aktach Stanu Cywilnego oraz Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy,
8) współdziałanie z sądem, prokuraturą, obcymi placówkami dyplomatycznymi w Polsce oraz polskimi przedstawicielstwami za granicą w sprawach stanu cywilnego obywateli,
9) przyjmowanie protokołów:
    a) zgłoszenia urodzeń dziecka i zgonu,
    b) zawarcia związku małżeńskiego poza lokalem,
    c) przesłuchanie świadków w sprawie odtworzenia treści aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu,
10) zawiadamianie o wszczęciu postępowania,
11) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
12) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
13) wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego oraz sporządzanie aktów małżeństw zawartych w tej formie,
14) prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego,
15) załatwianie spraw związanych z korespondencją krajową i konsularną z zakresu wydobywania dokumentów stanu cywilnego, itp.
16) organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego (25 i 50-lecie) oraz 100-lecia urodzin,
17) sprawy wynikające z Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 12.10.2011
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 12.10.2011. Odsłon 1199, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony