2003

UCHWAŁA Nr IV/1/03

RADY GMINY ŻARNÓW

z dnia 21 lutego 2003 r.

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2003 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "c" i "d" i pkt 10 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 122, 124 i 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.  Uchwala się budżet gminy na rok kalendarzowy 2003.

 

§ 2.  Ustala się dochody gminy w kwocie - 9.384.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Ustala się wydatki budżetowe w wysokości - 9.530.463 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. 1. Z dochodów własnych uzyskanych w 2003 r. z podatku od nieruchomości zostaną spłacone raty pożyczek w kwocie - 553.737 zł.

        2. Wydatki budżetowe nie mające pokrycia w planowanych dochodach w kwocie - 700.000 zł stanowią deficyt budżetu.

        3. Na sfinansowanie deficytu gmina zaciągnie w 2003 r. pożyczki w kwocie 700.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na:

-          budowę kolektorów ściekowych w Żarnowie etap II - 400.000 zł,

-          zakup promienników do centralnego ogrzewania Hali Sportowej przy Gimnazjum w Żarnowie - 300.000 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetu za 2003 r. przedstawia załącznik Nr 3.

 

§ 5. Pożyczki zostaną spłacone z dochodów własnych uzyskanych w latach 2003 - 2009 z podatku od nieruchomości.

Możliwość sfinansowania deficytu przedstawia prognoza długu na dzień 31 grudnia 2002 roku i lata następne - załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 6. Upoważnia się wójta gminy do spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek.

 

§ 7. Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie - 46.000 zł.

 

§ 8. 1. Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w 2003 r. na kwotę - 2.595.716 zł.

Plan nakładów na inwestycje gminne i źródła finansowania poszczególnych zadań przedstawia załącznik Nr 5.

2. Z wydatków budżetowych określonych w załączniku Nr 2 na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów przeznacza się kwotę - 1.688.952 zł, załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w następujących kwotach:

            1.         Środki na utrzymanie dróg publicznych gminnych:

-   przychody ustala się na kwotę - 25.494 zł,

-   wydatki ustala się na kwotę - 25.494 zł,

załącznik Nr 7 do uchwały.

            2.         Świetlice szkolne - dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Żarnowie:

                        -  przychody ustala się na kwotę - 50.141 zł,

                        -  wydatki ustala się na kwotę - 50.141 zł,

załącznik Nr 8 do uchwały.

            3.         Wypoczynek dzieci - obozy, kolonie - Szkoła Podstawowa Żarnów

                        -  przychody ustala się na kwotę - 8.000 zł,

                        -  wydatki ustala się na kwotę - 8.000 zł,

załącznik Nr 9 do uchwały.

 

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:

                        -  przychody - kwota 281.575 zł,

                        -  wydatki - kwota 281.575 zł,

załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

 

§ 11. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2003 r. dla stowarzyszeń na kwotę 5.500 zł. Załącznik Nr 11 do uchwały.

 

§ 12. Ustala się plan wydatków z budżetu gminy na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 1.000 zł.

Załącznik Nr 12 do uchwały.

 

§ 13. 1. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie - 733.351 zł.

Załącznik Nr 13 do uchwały.

2. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie - 733.351 zł.

Załącznik Nr 14 do uchwały.

 

§ 14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę - 7.747 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

 

§ 15. 1. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z zadaniami powierzonymi realizowanymi na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 14.400 zł.

2. Wydatki określone w § 3 obejmują wydatki związane z zadaniami powierzonymi realizowanymi na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 14.400 zł.

Załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały.

 

§ 16. Ustala się:

            1.         Dochody w kwocie 57.600 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

            2.         Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 57.600 zł.

Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały.

 

§ 17. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru wynikającego z harmonogramu.

 

§ 18. Maksymalna kwota pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez wójta gminy nie może przekroczyć kwoty 100.000 zł.

 

§ 19. Wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 50.000 zł.

 

§ 20. Upoważnia się wójta gminy do lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu gminy na 2003 r.

 

§ 21. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków budżetowych za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

Informację o wprowadzonych zmianach wójt gminy przedłoży radzie gminy na najbliższej sesji.

 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

 

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 ROK

 

zal1.pdf

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

PLAN WYDATKÓW NA 2003 R.

 

zal2.pdf

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETU ZA 2003 R.

 

zal3.pdf

 

ZAŁĄCZNIK Nr 4

PROGNOZA DŁUGU NA 2003 R.

 

zal4.pdf

 

ZAŁĄCZNIK Nr 5

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2003 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

 

zal5.pdf

 

ZAŁĄCZNIK Nr 6

WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2003 ROKU LIMIT WYDATKÓW NA 2003 ROK I LATA 2004 - 2005

 

zal6.pdf

 

ZAŁĄCZNIK Nr 7

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2003 R.

 

zal7.pdf

 

ZAŁĄCZNIK Nr 8

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2003 R.

 

zal8.pdf

 

ZAŁĄCZNIK Nr 9

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2003 R.

 

zal9.pdf

 

ZAŁĄCZNIK Nr 10

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2003 R.

 

zal10.pdf

 

ZAŁĄCZNIK Nr 11

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW DLA STOWARZYSZEŃ NA 2003 R.

 

zal11.pdf

 

ZAŁĄCZNIK Nr 12

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARNÓW NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TEYTORIALNEGO NA 2003 R.

 

zal12.pdf

 

ZAŁĄCZNIK Nr 13

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2003 R. WG DYSPONENTÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 

zal13.pdf

 

ZAŁĄCZNIK Nr 14

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2003 R. WG DYSPONENTÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 

zal14.pdf

 

ZAŁĄCZNIK Nr 15

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2003 ROK

 

zal15.pdf

 

ZAŁĄCZNIK Nr 16

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI POWIERZONYMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2003 ROK

 

zal16.pdf

 

ZAŁĄCZNIK Nr 17

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2003 ROK

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 18

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2002 ROKU.

 

zal18.pdf

 

ZAŁĄCZNIK Nr 19

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻARNÓW NA 2003 ROK.

 

zal19.pdf

Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 07.04.2006
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 07.04.2006. Odsłon 1065, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony