Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2011

44

14 Wrzesień 2011
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Opoczno...

43

14 Wrzesień 2011
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Żarnów na 2011 r....

42

14 Wrzesień 2011
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów, - na lata 2011 - 2019...

41

14 Wrzesień 2011
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żarnów...

40

14 Wrzesień 2011
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarnów za rok 2010...

39

10 Maj 2011
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Żarnów za lata 2009 – 2010....

38

10 Maj 2011
przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarnów na lata 2011 – 2032....

37

10 Maj 2011
w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność Marka i Blandyny Natkańskich na rzecz Gminy Żarnów.   ...

36

10 Maj 2011
w sprawie zamiany oraz nabycia nieruchomości stanowiącej własność Agnieszki Sznajder, Mateusza Mandasa, Cisowski Andrzej i Cisowski Jan na rzecz Gminy Żarnów. ...

35

10 Maj 2011
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o...

32

10 Maj 2011
w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Żarnów....

34

10 Maj 2011
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki stanowiącej kamieniołom we wsi Dąbie ...