Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu pisemnym


  OFERTA

  SPRZEDAŻ DRZEWA

  Informacje

  Jednostka: Gmina Żarnów
  Data ogłoszenia: 29.06.2021 r.
  Termin składania dokumentów: 06.07.2021 r.
  Ogłaszający: Wójt Gminy Żarnów
  Osoba wytwarzająca informację: Emilia Piekielnik
  Osoba wprowadzająca informację: Jacek Wychowałek
  Data wprowadzenia informacji: 29.06.2021 r.

   

  Telefon (44)757-70-55 / fax (44) 757-70 -57

  NIP 768-17-17-807

   

  Żarnów dnia, 29.06.2021 r.

   

  OGŁOSZENIE O NIEOGRANICZONYMPRZETARGU PISEMNYM

  WÓJTA GMINY ŻARNÓW

  ul. Opoczyńska 5

  26 -330 Żarnów

   

   

  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Sprzedaż drzewa” stanowiącego własność Gminy Żarnów na działkach o numerze ewidencyjnych nr 962 i 1062 grunty miejscowości Żarnów.

   

   

  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drzew:

  - pochodzących z wycinki drzew znajdujących się pod linią energetyczną i stanowiącym własność Gminy Żarnów na działkach ewidencyjnych nr 962 i 1062 grunty miejscowości Żarnów.

   

  Cena wywoławcza za pozyskane drzewo wynosi:

   

  1 200,00 zł netto +23% VAT( tysiąc dwieście złotych + 23% VAT)

   

  W cenę wliczone są poszczególne gatunki drzew

  • sosna zwyczajna, topola osika, dąb szypułkowy

   

  2. Szacunkowa ilość pozyskanego drewna wynosi około 8 m3 .

  3. Oferent może brać udział w przetargu tylko po wpłaceniu w kasie Urzędu Gminy w Żarnowie  wadium w wysokości 120,00 zł. lub Konto Bankowe Nr 15 8973 0003 0080 0800 0257 0004.

  4. Złożenie dokumentów oraz wpłacenie wadium należy dokonać w terminie do dnia 06.07.2021 r. do godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Żarnowie ul. Opoczyńskiej 5.

  5. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny kupna oferentowi, który wygra przetarg. Pozostałym osobom, które nie wygrały przetargu – wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.

  6. Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego oznakowanej napisem Oferta na „Sprzedaż drzew”. Nie otwierać do dnia 06.07.2021 r. do godz. 1000.

  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową na zakup wszystkich drzew będących przedmiotem przetargu.

  8. Nie dopuszcza się modyfikacji wcześniej złożonej oferty.

  9. W ofercie należy podać cenę netto za drzewa objęte przetargiem. Oferty należy składać w: Sekretariacie Urzędu Gminy w Żarnowie, przy ul. Opoczyńskiej 5, 26-330 Żarnów.

  10. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w pkt. 20 ogłoszenia będą zwracane oferentowi bez otwierania.

  11. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najwyższą łączną cenę netto za wszystkie drzewa.

  12. O wyborze najkorzystniejszej oferty uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

  13. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Żarnów Nr w B.S. O/T w Żarnów nr 69 8973 0003  0080  0800  0257 0002  lub w  kasie  Urzędu  Gminy w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, nie później niż przed przystąpieniem do wycinki drzew. Szczegółowe warunki sprzedaży drzewa zawiera projekt umowy stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

  14. Uprzątnięcia terenu z gałęzi i drzewa należy dokonać nie później niż do 30 września 2021 roku.

  15. Wszelkie koszty związane z uprzątnięciem drzew i gałęzi z terenów przyległych, ewentualne wyłączenie linii energetycznych lub telekomunikacyjnych ponosi kupujący.

  16. Uprawniona osoba do kontaktów z oferentami – Pani Emilia Piekielnik kontakt tel. (44) 757-70-55 wew. 33

  17. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Żarnowie do dnia 06.07.2021 r. do godziny 1000.

  18 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2021 r. o godzinie 10.15 w Urzędzie Gminy w Żarnowie.

  19. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny. Drzewa można oglądać w obecności przedstawiciela UG w Żarnowie.

   

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 200
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2021-06-18 12:55:25 Emilia Piekielnik
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-06-18 12:55:25 przez Jacek Wychowałek
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra