2004


  UCHWAŁA Nr XI/33/04

  RADY GMINY ŻARNÓW

  z dnia 27 lutego 2004 r.

  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2004 rok.

   

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 litera c i d i pkt 10 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz na podstawie art. 109, 122, 124 i 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 189, poz. 1851) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo o ochronie środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627: zmiana Nr 115, poz. 1229) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085) uchwala się, co następuje:

  § 1. Uchwala się budżet gminy na rok kalendarzowy 2004.

  § 2. Ustala się dochody gminy w wysokości 11.428.968 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 11.922.572 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 4. 1. Z dochodów uzyskanych w 2004 r. z podatku od nieruchomości zostaną spłacone raty pożyczek w kwocie - 586.396 zł.

  2. Wydatki budżetu nie mające pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 1.080.000 zł stanowią deficyt budżetu.

  3. Na sfinansowanie deficytu Gmina zaciągnie w 2004 r. pożyczki w kwocie 1.080.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na:

    1)  budowę kanalizacji w Żarnowie etap I - 200.000 zł;

    2)  termorenowację budynku Urzędu Gminy w Żarnowie - 280.000 zł;

    3)  termorenowację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie -130.000 zł;

    4)  termorenowację budynku Szkoły Podstawowej w Żarnowie - 470.000 zł.

  4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetu za 2004 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 5. Pożyczki zostaną spłacone z dochodów własnych uzyskanych w latach 2004 - 2009 z podatku od nieruchomości. Możliwość sfinansowania deficytu przedstawia Prognoza długu na 31 grudnia 2003 r. i lata następne - załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 6. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek.

  § 7. Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie - 40.000 zł.

  § 8. 1. Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w 2004 r. na kwotę 4.660.952 zł. Plan nakładów na inwestycje gminne i źródła finansowania poszczególnych zadań przedstawia załącznik Nr 5.

  2. Z wydatków budżetowych określonych w załączniku Nr 2 uchwały na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów przeznacza się kwotę 3.730.952 zł. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 9. Środki w kwocie 150.000 zł z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi (budowa wodociągu Topolice - Trojanowice - Budków - Żarnów) przeznacza się w całości na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarnowie".

  § 10. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w następujących kwotach:

    1)  środki specjalne na utrzymanie dróg publicznych gminnych zgodnie z załącznikiem Nr 7:

  a)  przychody ustala się na kwotę - 21.591 zł,

  b)  wydatki ustala się na kwotę - 21.591 zł;

    2)  środki specjalne - Świetlice Szkolne, dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Żarnowie - załącznik Nr 8:

  a)  przychody ustala się na kwotę - 55.384 zł,

  b)  wydatki ustala się na kwotę - 55.384 zł.

  § 11. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszy celowych - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

    1)  przychody kwota - 290.564 zł;

    2)  wydatki kwota - 290.564 zł.

  § 12. Nie ustala się planu dotacji z budżetu gminy na 2004 r. dla stowarzyszeń. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

  § 13. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na 2004 r. na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.000 zł - załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

  § 14. Nie ustala się planu dotacji z budżetu gminy w 2004 r. dla innych jednostek sektora finansów publicznych - załącznik Nr 12 do uchwały.

  § 15. 1. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Kwota dochodów - 423.245 zł. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

  2. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Kwota wydatków - 423.245 zł. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały.

  § 16. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie - 10.990 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

  § 17. 1. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota dochodów 6.000 zł.

  2. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z zadaniami powierzonymi, realizowanymi na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota wydatków 6.000 zł.

  3. Plan dochodów i wydatków określa załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały.

  § 18. Ustala się:

    1)  dochody w kwocie 71.500 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

    2)  wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 71.500 zł;

    3)  plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały.

  § 19. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru wynikającego z harmonogramu.

  2. Maksymalna kwota pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy nie może przekroczyć kwoty - 400.000 zł.

  § 20. Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty - 50.000 zł.

  § 21. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu gminy 2004 r.

  § 22. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków budżetowych za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

  2. Informację o wprowadzonych zmianach Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy na najbliższej sesji.

  § 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

  ZAŁĄCZNIKI

  ZAŁĄCZNIK Nr 1

  PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2004 ROK

   zal1.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 2

  PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 r.

   zal2.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 3

  PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETU Na 2004 r.

   zal3.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 4

  PROGNOZA DŁUGU NA 2004 R.

   zal4.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 5

  PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2004 R.

   zal5.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 6

  WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH NA 2004 ROK I LATA 2005 - 2006

   zal6.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 7

  PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2004 ROK

   zal7.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 8

  PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2004 ROK

   zal8.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 9

  PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2004 ROK

   zal9.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 10

  PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW DLA STOWARZYSZEŃ NA 2004 ROK

   zal10.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 11

  PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2004 ROKU

   

  ZAŁĄCZNIK Nr 12

  PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW DLA INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2004 r.

   

  ZAŁĄCZNIK Nr 13

  PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2004 ROK

   zal13.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 14

  PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2004 r.

   

  ZAŁĄCZNIK Nr 15

  PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2004 ROK

  zal15.pdf 

  ZAŁĄCZNIK Nr 16

  PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI POWIERZONYMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2004 R.

   zal16.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 17

  PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2004 ROK

   zal17.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 18

  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO wg stanu na dzień 31 października 2003 roku.

   zal18.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 19

  OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻARNÓW na 2004 rok.

   zal19.pdf


  ilość wyświetleń: 408
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Iwona Korecka
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra