2005


  UCHWAŁA Nr XXII/84/05

  RADY GMINY ŻARNÓW

    z dnia 18 marca 2005r.

   

  w sprawie : uchwalenia budżetu gminy ŻARNÓW na 2005 r.

   

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 litera c i d i pkt 10 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst ustawy z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz.984; z 2003 r. Nr 214 poz. 1806; Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 153 poz.1271; Nr 102 poz.1055; Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806/ oraz na podstawie art.109, 122, 124 i 128 ust.2  pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst ustawy z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148; zmiany: Dz. U. Nr 45 poz. 391; Nr 65 poz. 594; Nr 166 poz.1611; Nr 189 poz.1851; z 2004 r. zm. przen. Dz. U. z 2001r. Nr 88 poz.961; zm. przen. Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz.1271; Nr 96 poz. 874; Dz. U. Nr 19 poz.177; Nr 93 poz.890; zm. przen. Dz. U. z 2000r. Nr 122 poz. 1315; zm. przen. Dz. U. Z 2002r. Nr 156 poz.1300; Nr 166 poz.1611; Nr 93 poz. 890; Nr 123 poz.1291; Nr 121 poz.1264; Nr 210 poz. 2135 oraz na podstawie art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627 zmiany: Dz. U. Nr 115 poz.1229; z 2002r. Nr 74 poz.676; Nr 113 poz.984; Nr 153 poz.1271; Nr 233 poz.1957, z 2003r. Nr 46 poz.392; Nr 80 poz.717 i 721; Nr 162 poz.1568; Nr 175 poz.1693; Nr 190 poz.1865; Nr 217 poz.2124 oraz 2004r. Nr 19 poz.177; Nr 49 poz.464; Nr 70 poz.631/  w związku z art.1 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw /Dz. U. Nr 100 poz.1085/  uchwala się co następuje :

   

               § 1.Uchwala się budżet gminy na rok kalendarzowy 2005

   

               § 2. Ustala się dochody gminy w wysokości 20.477.354 zł zgodnie z załącznikiem

  Nr 1 do niniejszej uchwały.

   

               § 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 21.677.364 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

   

               § 4.1.Z dochodów uzyskanych w 2005 r. z podatku od nieruchomości zostaną spłacone raty pożyczek w kwocie  865.930 zł.

               2.Na sfinansowanie wydatków budżetu nie mających pokrycia w planowanych dochodach gmina zaciągnie w 2005 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 2.065.940 zł z przeznaczeniem na  dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

     1) skanalizowania środkowej części gminy Żarnów, sieć kanalizacyjna w miejscowościach

        Żarnów – Trojanowice – Topolice – 500.000 zł

   2) budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w

       Straszowej Woli – 140.000 zł

     3) wodociągowanie południowej części gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji 

         wodociągowej w Ruszenicach – 500.000zł

      4) budowa dróg gminnych  Malków – Paszkowice, Nadole – Niemojowice etap II –

          446.340 zł

      5) budowa drogi gminnej Siedlów – Ławki -175.000 zł

      6) termorenowacja budynku OSP Topolice – 40.000 zł

      7) termorenowacja budynku OSP Chełsty – 40.000 zł

      8) budowa budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II – stan wykończeniowy – 184.600 zł

      9) termorenowacja budynku Biblioteki w Skórkowicach – 40.000 zł

           3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetu za 2005 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

   

           § 5. Pożyczki zostaną spłacone z dochodów własnych uzyskanych w latach 2005- 2009 z podatku od nieruchomości. Możliwość sfinansowania deficytu przedstawia Prognoza długu na 31 grudnia 2004r. i lata następne – załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

   

            § 6. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek.

   

            § 7. Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 25.000 zł.

   

            § 8.1.Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w 2005 r. Na kwotę 13.494.457 zł. Plan nakładów na inwestycje gminne i źródła finansowania  poszczególnych zadań przedstawia załącznik Nr 5.

            2.Z wydatków budżetowych określonych w załączniku Nr 2 uchwały na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów przeznacza się kwotę 13.344.457 zł. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

   

            § 9. Środki w kwocie 175.734 zł z umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi (budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie) przeznacza się w całości na zadanie “Budowa  sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w Żarnowie”

   

            § 10.1. Nie ustala się planu przychodów i wydatków środków specjalnych

  Załącznik Nr 7 i 8.

   

            § 11.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszy celowych – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9

  1)przychody kwota – 258.397 zł

  2)wydatki kwota     - 258.397 zł

          

            § 12. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy na 2005 r. w kwocie 10.000 zł dla stowarzyszeń. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

          

            § 13. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na 2005 r w kwocie 1.000 zł  na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

          

            § 14. Nie ustala się planu dotacji z budżetu gminy w 2005 r. Dla innych jednostek sektora finansów publicznych – załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

          

            §  15.1. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Kwota dochodów 1.184.785 zł. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

           2. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Kwota wydatków 1.184.785 zł. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały.

         

            § 16. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 30.915 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

       

            § 17. Nie ustala się dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych realizowanych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały.

        

            § 18. Ustala się :

  1)   Dochody w kwocie 74.000 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

  2)   Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 74.000 zł.

  3)   Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały.

   

            § 19.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru wynikającego z harmonogramu.

       2. Maksymalna kwota pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy nie może przekroczyć kwoty 2.600.000 zł.

   

       § 20. Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 150.000 zł.

   

       § 21. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu gminy 2005 r.

   

       § 22.1. upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków budżetowych za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

       2. Informację o wprowadzonych zmianach Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy na najbliższej sesji.

   

       § 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

   

       § 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

   

   

  ZAŁĄCZNIKI

  ZAŁĄCZNIK Nr 1

  PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2005 ROK

   zal1.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 2

  PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

   zal2.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 3

  PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETU Na 2005 ROK

   zal3.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 4

  PROGNOZA DŁUGU NA 2005 ROK

   zal4.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 5

  PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2005 ROK

   zal5.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 6

  WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH NA 2005R LIMIT WYDATKÓW NA LATA 2005 - 2006

   zal6.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 7

  PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2005 ROK

   zal7.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 8

  PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2005 ROK

   zal8.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 9

  PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2005 ROK

   zal9.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 10

  PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW DLA STOWARZYSZEŃ NA 2005 ROK

   zal10.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 11

  PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU

   zal11.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 12

  PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW DLA INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2005 ROK

   zal12.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 13

  PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2005 ROK

   

  ZAŁĄCZNIK Nr 14

  PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2005 ROK

   

  ZAŁĄCZNIK Nr 15

  PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2005 ROK

  zal15.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 16

  PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI POWIERZONYMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2005 ROK

   zal16.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 17

  PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 ROK

   zal17.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 18

  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO wg stanu na dzień 31 października 2005 roku.

   zal18.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 19

  OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻARNÓW NA 2005 ROK

   zal19.pdf


  ilość wyświetleń: 407
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2006-05-17 09:26:06 Iwona Korecka
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2006-05-17 09:26:06 przez Iwona Korecka
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra