UCHWAŁA Nr XXVI/118/2005

  RADY GMINY ŻARNÓW

    z dnia 2 grudnia 2005r.

   

  w sprawie : uchwalenia budżetu gminy ŻARNÓW na 2006 r.

   

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 litera c i d i pkt 10 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst ustawy z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz.984 Nr 153 poz. 1271,  Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U.  Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Nr 116 poz.1203, Nr167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,  Nr 175 poz. 1457 / oraz na podstawie art.109, 122, 124 i 128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst ustawy z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148; zmiany: 2003 r.  Dz. U. Nr 45 poz. 391; Nr 65 poz. 594; Nr 166 poz.1611; Nr 189 poz.1851; z 2004 r. zm. przen. Dz. U. Z 2001r. Nr 88 poz.961; zm. przen. Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz.1271;  zm. przen. z 2003 r. Nr 96 poz. 874;  z 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz.177;  Nr 93 poz.890; zm. przen. 2000r.  Dz. U. Nr 122 poz. 1315; zm. przen. Dz. U. Z 2002r. Nr 156 poz.1300; zm. przen. z 2003 r.   Dz. U. Nr 166 poz.1611; Nr 93 poz. 890; Nr 123 poz.1291; Nr 121 poz.1264; Nr 210 poz. 2135 , Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. zm. przen.  Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr  64 poz. 565, Nr 180 poz. 1495/ oraz na podstawie art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627 zmiany: Dz. U. Nr 115 poz.1229; z 2002 r., Nr 74 poz.676; Nr 113 poz.984; Nr 153 poz.1271; Nr 233 poz.1957, z 2003r. Nr 46 poz.392; Nr 80 poz. 717 i 721; Nr 162 poz.1568; Nr 175 poz.1693; Nr 190 poz.1865; Nr 217 poz.2124 oraz 2004r. Nr 19 poz.177; Nr 49 poz.464; Nr 70 poz.631, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959, Nr 121 poz. 1263,  Nr 91 poz. 875, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2784 z 2005 r. Nr 25 poz. 202, Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Nr 132 poz. 1110, Nr 163 poz. 1362, Nr 62 poz. 552, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1420,  Nr 175 poz. 1458 /  w związku z art.1 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw /Dz. U. Nr 100 poz.1085/  uchwala się co następuje :

   

               § 1. Uchwala się budżet gminy na rok kalendarzowy 2006

   

               § 2. Ustala się dochody gminy w wysokości  15.715.973 zł zgodnie z załącznikiem

  Nr 1 do niniejszej uchwały.

   

               § 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości   23.614.698 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

   

               § 4. 1. Z dochodów uzyskanych w 2006 r. z podatku od nieruchomości zostaną spłacone raty pożyczek w kwocie 904.340 zł.

               2. Na sfinansowanie wydatków budżetu nie mających pokrycia w planowanych dochodach gmina zaciągnie w 2006 r. kredyty  i  pożyczki  w kwocie  8.803.065 zł. w tym

  1/  pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 3.069.690 zł.

  2/  pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  -   5.733.375 zł

           3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetu za 2006 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

   

           § 5. Pożyczki zostaną spłacone z dochodów własnych uzyskanych w latach 2007-2008 z podatku od nieruchomości. Możliwość sfinansowania deficytu przedstawia Prognoza długu na 31 grudnia 2005r. i lata następne – załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

   

            § 6. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek.

   

            § 7. Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 30.000 zł.

   

            § 8. 1. Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w 2006 r. Na kwotę   14.402.158 zł. Plan nakładów na inwestycje gminne i źródła finansowania  poszczególnych zadań przedstawia załącznik Nr 5.

            2. Z wydatków budżetowych określonych w załączniku Nr 2 uchwały na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów przeznacza się kwotę  14.102.158 zł. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

            3.Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności  w kwocie  13.292.975 zł. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

   

            §  9. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszy celowych – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8

  1) przychody kwota – 37.000 zł

  2) wydatki kwota     - 37.000 zł

          

            § 10. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy na 2006 r. w kwocie 36.000 zł dla stowarzyszeń. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

          

            § 11. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na 2006 r w kwocie 1.000 zł  na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

               § 12. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14.453 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały  

       

       § 13. Ustala się :

  1)   Dochody w kwocie 67.000 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

  2)   Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie  67.000 zł.

  3)   Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

            

            §  14.1. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Kwota dochodów 1.733.216 zł. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

           2. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Kwota wydatków 1.733.216 zł. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały.

       

            § 15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru wynikającego z harmonogramu.

       2. Maksymalna kwota pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy nie może przekroczyć kwoty  4.500.000  zł.

   

       § 16. Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 150.000 zł.

   

       § 17. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu gminy 2006 r.

   

       § 18. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków budżetowych za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

       2. Informację o wprowadzonych zmianach Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy na najbliższej sesji.

   

       §19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

   

       § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

   

   

  ZAŁĄCZNIKI

  ZAŁĄCZNIK Nr 1

  PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2006 ROK

   zal1.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 2

  PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

   zal2.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 3

  PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETU Na 2006 ROK

   zal3.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 4

  PROGNOZA DŁUGU NA 2006 ROK

   zal4.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 5

  PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2006 ROK

   zal5.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 6

  WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2006R LIMIT WYDATKÓW NA LATA 2005 - 2007

   zal6.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 7

  WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI NA 2006 ROK

   zal7.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 8

  PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2006 ROK

   zal8.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 9

  PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW DLA STOWARZYSZEŃ NA 2006 ROK

   zal9.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 10

  PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

   zal10.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 11

  PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2006 ROK

   zal11.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 12

  PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2006 ROK

   zal12.pdf

  ZAŁĄCZNIK 13

  PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2006 ROK

  zal13.pdf

  ZAŁĄCZNIK 14

  PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2006 ROK

  zal14.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 15

  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO wg stanu na dzień 31 października 2005 roku.

   zal15.pdf

  ZAŁĄCZNIK Nr 16

  OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻARNÓW NA 2006 ROK

   zal16.pdf


  ilość wyświetleń: 383
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2006-05-17 11:08:54 Iwona Korecka
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2006-05-17 11:08:54 przez Iwona Korecka
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra