IGWK.Z.271.16.2022 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów


  Ogłoszenie o zamówieniu IGKW.Z.271.16.2022
  "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów"

  Data

  Tytuł Pliki
  25.11.2022 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  25.11.2022 SWZ PDF
  25.11.2022 Wykaz zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Żarnów - załącznik Nr 1 do SWZ XLSX
  25.11.2022 Formularz ofertowy - załącznik Nr 2 do SWZ DOC
  25.11.2022 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 3 do SWZ DOC
  25.11.2022 Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 4 do SWZ DOC
  25.11.2022 Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik Nr 6 do SWZ DOC
  25.11.2022 Wykaz narzędzi - załącznik Nr 7 do SWZ DOC
  25.11.2022 Wykaz usług - załącznik Nr 8 do SWZ DOC
  25.11.2022 Uchwała Nr XXIII/155/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 6 października 2020 r. – regulamin utrzymania czystości i porządku - załącznik Nr 9 do SWZ PDF
  25.11.2022 Uchwała Nr XXXVI/239/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/155/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnów - załącznik Nr 9a do SWZ PDF
  25.11.2022 Uchwała Nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych - załącznik Nr 10 do SWZ PDF
  25.11.2022 Uchwała Nr XXXVI/240/2021  z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - załącznik Nr 10a do SWZ PDF
  25.11.2022 Wzór umowy - załącznik Nr 11 do SWZ PDF
  25.11.2022 Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik Nr 12 do SWZ PDF
  25.11.2022 JEDZ w formacie PDF - załącznik Nr 13 do SWZ PDF
  25.11.2022 JEDZ w formacie XML - załącznik Nr 13a do SWZ XML
  25.11.2022 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833_2014 - załącznik Nr 14 do SWZ DOC
  25.11.2022 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik Nr 15 do SWZ DOC
  25.11.2022 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ - załącznik Nr 16 do SWZ DOC
  25.11.2022 Identyfikator postępowania - załącznik Nr 17 do SWZ PDF
  07.12.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF
  07.12.2022 Wyjaśnienia do treści SWZ PDF
  07.12.2022 Zawiadomienie o zmianie treści SWZ PDF
  07.12.2022 Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik Nr 12 do SWZ - obowiązujący PDF
  28.12.2022 Informacja o kwocie PDF
  28.12.2022 Informacja z otwarcia ofert PDF
  09.01.2023 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

  ilość wyświetleń: 224
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2022-11-25 21:56:27 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-11-25 21:56:27 przez Agnieszka Tyczyńska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra