Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie


  Żarnów, 01 września 2016 r.

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Żarnowie
  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  ul. Opoczyńska 5, 26 - 330 Żarnów

  Wolne stanowisko urzędnicze:
  referent ds. świadczeń wychowawczych

  I. Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: administracja, prawo, ekonomia,
  2. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
  4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. Nieposzlakowana opinia,
  6.Wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
  7. Znajomość przepisów prawa - kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów prawa w zakresie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  8. Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych,
  9.Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych, a w szczególności obsługa programu komputerowego do obsługi świadczeń wychowawczych,
  10. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

  II. Wymagania dodatkowe:
  1. Dyspozycyjność, zaangażowanie, samodzielność, rzetelność, uprzejmość i opanowanie,
  2. Kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, komunikatywność,
  3. Wysoka kultura osobista, empatia, uczciwość,
  4. Doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego - minimum 2 lata stażu pracy

  III. Zadania wykonywane na stanowisku referenta ds. świadczeń wychowawczych:
  1. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczenia wychowawczego,
  2. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego,
  3. Udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,
  4. Współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do powyższego świadczenia,
  5. Przygotowywanie projektów decyzji ustalających prawo do świadczenia wychowawczego,
  6. Przetwarzanie danych osób korzystających ze świadczeń wychowawczych w komputerowej bazie danych (decyzje administracyjne, postanowienia, zawiadomienia, zaświadczenia),
  7. Zakładanie akt świadczeniobiorców,
  8. Prowadzenie rejestru świadczeniobiorców,
  9. Sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
  10. Sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
  11. Sporządzanie zapotrzebowanie na środki finansowe,
  12. Prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
  13. Udział w szkoleniach w celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
  14. Archiwizacja dokumentów,
  15. Prowadzenie wszystkich innych spraw w oparciu o obowiązujące przepisy związane z ustalanięm i wypłatą świadczeń wychowawczych,
  16. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika GOPS.

  IV. Informacje o warunkach pracy:
  1. Praca administracyjno-biurowa
  2. Bezpośredni kontakt z klientami w siedzibie GOPS
  3. Praca z monitorem ekranowym
  4. Obsługa urządzeń biurowych
  5. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie
  6. Wymiar czasu pracy: 1/1 ( pełny etat)
  7.Wynagrodzenie zgodne z zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie z dnia 27.04.2009 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie.

  V. Wymagane dokumenty:
  1. CV i list motywacyjny,
  2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom),
  4.Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5.Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  6.Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,
  7.Kserokopia świadectw pracy lub kserokopia innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków co najmniej 2 letniego zatrudnienia,
  8.Kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i kwalifikacjach zawodowych (jeśli uczestnik naboru takie posiada).

  VI. Dodatkowe informacje:
  Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w lipcu 2016 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie w/w dokumentów na adres:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie
  ul. Opoczyńska 5
  26-330 Żarnów
  lub o dostarczenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie w zaklejonej kopercie z dopiskiem
  „Nabór na stanowisko – referent ds. świadczeń wychowawczych”
  w terminie do dnia 16.09.2016. do godziny 15.00.


  Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2016r., poz. 922 ze zm.)”.

  Oferty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
  Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o terminie której zostaną powiadomieni.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żarnów, na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie.

   

   


  ilość wyświetleń: 254
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: GOPS Żarnów
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra