Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie


  Żarnów, 01 września 2016 r.


  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Żarnowie
  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  ul. Opoczyńska 5, 26 - 330 Żarnów

  Wolne stanowisko urzędnicze:
   referent ds. organizacyjnych     

  I.    Wymagania konieczne:
  1. Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: administracja, prawo, pedagogika
  2. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
  4. Niekaralność za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. Nieposzlakowana opinia,
  6.Wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,   
  7. Znajomość przepisów  prawa - kodeks postępowania administracyjnego, kodeks pracy,
  8. Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych,
  9.Umiejętność obsługi komputera  oraz urządzeń biurowych, a w szczególności obsługa programu komputerowego POMOST,
  10. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

  II. Wymagania dodatkowe:
  1. Dyspozycyjność, zaangażowanie,  samodzielność, rzetelność, uprzejmość i opanowanie,
   2. Kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, komunikatywność,
   3. Wysoka kultura osobista, empatia, uczciwość,
   4.Doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego  -  minimum 2 lata stażu pracy

  III. Zadania wykonywane na stanowisku referenta ds. organizacyjnych:
  1. Prowadzenie spraw organizacyjnych i kadrowych Ośrodka:
  a)     przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji,
  b)     wystawianie i prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników Ośrodka,
  c)     prowadzenie rejestru rachunków, delegacji i zwolnień lekarskich Ośrodka,
  d)     prowadzenie archiwum Ośrodka,
  e)     prowadzenie kart ewidencyjnych czasu pracy pracowników  i ewidencji urlopów,
  f)    prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Ośrodka,
  g)     zaopatrywanie Ośrodka w artykuły biurowe,
         h)   współpraca z pracownikami socjalnymi w sprawach realizacji planów pomocy
              społecznej,
         i)   współpracowanie ze szkołami w celu uzgadniania aktualnego i faktycznego stanu              
              dzieci i osób korzystających z dożywiania.  
  2.  Obsługa programu komputerowego POMOST
  a)    rejestrowanie wniosków,
  b)    wprowadzanie wywiadów środowiskowych,
  c)    opracowywanie i sporządzanie decyzji,
  d)    sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń,
  e)    sporządzanie sprawozdań.
  3. Nadzór i właściwa organizacja pracy opiekunek u chorych w domu
  a)     kompletowanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji,
  b)    naliczanie i pobieranie odpłatności od chorych za świadczenie usług opiekuńczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  c)    doszkalanie opiekunek w toku pracy.
  4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika
   
  IV Informacje o warunkach pracy:
  1. Praca administracyjno - biurowa
  2. Praca z monitorem ekranowym
  3. Obsługa urządzeń biurowych
  4. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie
  5. Wymiar czasu pracy: 1/1 ( pełny etat)  
  6. Wynagrodzenie zgodne z zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie z dnia 27.04.2009 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie.

  V. Wymagane dokumenty:
  1. CV i list motywacyjny,
  2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom),
  4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za  umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta z pełni praw publicznych,
  6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,
  7. Kserokopia świadectw pracy lub kserokopia innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków co najmniej 2- letniego zatrudnienia,
  8. Kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i kwalifikacjach zawodowych (jeśli uczestnik naboru takie posiada).

  VI.  Dodatkowe informacje:
  Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w lipcu 2016 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie                      w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  wynosił powyżej  6 %.


  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie  w/w dokumentów na adres:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie
  ul. Opoczyńska 5
  26-330 Żarnów
  lub o dostarczenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie w zaklejonej kopercie z dopiskiem
  „Nabór na stanowisko urzędnicze –  referent ds.  organizacyjnych”
  w terminie do dnia 16.09.2016. do godziny 15.00.


  Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.   o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2016r., poz. 922 ze zm.)”.

  Oferty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
  Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o terminie której zostaną powiadomieni.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żarnów oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie.  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 239
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: GOPS Żarnów
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra