Unieważnianie dowodów osobistych


  Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  INFORMACJA

  o unieważnianiu dowodów osobistych

   

  Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dziennik Ustaw Nr 195 pozycja 1198 z późniejszymi zmianami)

  Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

  1)     zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym np. zmiana nazwiska po sporządzeniu aktu  małżeńskiego, zmiana adresu zamieszkania, otrzymanie decyzji administracyjnej z Urzędu Stanu Cywilnego lub Ewidencji Ludności oraz otrzymanie prawomocnego orzeczenia sądu potwierdzających zmianę danych - o wymianę dowodu  osobistego należy wystąpić w terminie 14 dni od zmiany , a w przypadku małżeństw  zawieranych za granicą od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa ale nie później niż 30 dni przed terminem ważności, czyli w terminie do  3 miesięcy od zmiany.

  W przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę dowód zostaje unieważniony po 3 miesiącach, a  dla tych osób,  przebywających za granicą które zgłosiły czasową nieobecność w Polsce wynosi 4 miesiące;

  2)     uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby np. utraty – o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić niezwłocznie. Dowód zostaje unieważniony z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczenia lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;

  3)     upływu terminu ważności dowodu osobistego – o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić w terminie  30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu (termin ważności można sprawdzić w dowodzie osobistym). Dowód zostaje unieważniony z dniem upływu ważności dokumentu.

   

  Ponadto dowód osobisty podlega unieważnieniu:

  -  z dniem zgonu  jego posiadacza;

  -  z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;

  -  z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego z wyłączeniem przypadków unieważnienia go wcześniej  po: utracie, zniszczeniu, przekazaniu przez osobę trzecią lub po unieważnieniu z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego.

  Unieważnienie dowodu następuje w formie czynności materialno-technicznej

  UTRATA DOWODU OSOBISTEGO

   

  1.      Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenia o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.

   

  2.      Osoba, która utraciła dowód osobisty,  jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.

   

   

  3.      Osoba, która znalazła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

   

  4.      Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może bez względnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, o  których mowa w pkt 1, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.

   

   

  5.      W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.

   

  6.      Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo we właściwej ze względu na miejsce jej pobytu polskiej placówce konsularnej.


  ilość wyświetleń: 124
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2010-10-08 08:46:41 Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2010-10-08 08:46:41 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra