Wpisywanie na wniosek do Rejestru Wyborców.


  Rejestr Wyborców jest podzielony na Część A i B.

  W części A rejestru wyborców wpisywani są na wniosek obywatele polscy, którzy stale

  przebywają na terenie naszej gminy, a są zameldowani w innej gminie, bądź stale przebywają na terenie gminy nigdzie nie  zameldowani

  lub zamieszkują  na obszarze gminy pod innym adresem niż ich zameldowanie.

  W części B  rejestru wyborców wpisywani są na wniosek obywatele Unii Europejskiej niebędacych obywatelami polskimi stale zamieszkałych

  na odszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców można otrzymać W Urzędzie Gminy, pokój Nr 11.

  Wybory  IN F O R M A C J A

  Informuję, że w Urzędzie Gminy w Żarnowie w pokoju nr 11

  - do dnia 10 czerwca 2010 roku przyjmowane są wnioski od wyborców
  przebywających czasowo na obszarze gminy, nie wpisanych do rejestru
  wyborców, o dopisanie ich do spisu wyborców w wyborach Prezydenta
  Rzeczypospolitej Polskiej,

  - do dnia 15 czerwca 2010 roku przyjmowane są wnioski od wyborców
  niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym
  obwodzie, w którym znajduje się lokal przystosowany dla tych osób,

  - do dnia 18 czerwca 2010 roku wydawane są na pisemny wniosek,
  zaświadczenia o prawie do głosowania dla wyborców zmieniających
  miejsce zamieszkania przed dniem głosowania. Zaświadczenie odbiera się
  osobiście za pokwitowaniem lub przez upoważnioną osobę pod warunkiem
  podania w upoważnieniu numeru PESEL wyborcy.

  Wnioski do wypełnienia można otrzymać w pokoju nr 11.


  Informacja
  o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r., informuje o warunkach głosowania przez pełnomocnika.
  Przepisy ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.
  Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 426).
  Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie:
  1) w dniu pierwszego głosowania (tzw. I tura wyborów);
  2) w dniu ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów), jeżeli będzie ono przeprowadzone;
  3) w dniu pierwszego i ponownego głosowania.
  Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:
  • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:
  1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
  3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
  4) orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
  5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
  a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
  oraz
  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.
  Pełnomocnikiem może być osoba:
  • wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania
  lub
  • posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
  Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej.
  Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
  Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
  W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 czerwca 2010 r.
  Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w dniu ponownego głosowania składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 24 czerwca 2010 r.
  Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
  Do wniosku należy dołączyć:
  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji;
  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
  • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.
  Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
  Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010 r. a w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 2 lipca 2010 r., stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
  Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.
  Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że głosowanie przez pełnomocnika będzie odbywało się w następujący sposób:
  • pełnomocnik przed przystąpieniem do głosowania okaże obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (dowód osobisty, paszport, inny dokument ze zdjęciem) oraz akt pełnomocnictwa do głosowania,
  • obwodowa komisja wyborcza odnotuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie wyborców w rubryce „uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz z oznaczeniem „pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załączy do spisu wyborców,
  • pełnomocnik potwierdzi otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, a następnie uda się do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, gdzie na karcie do głosowania zaznaczy na kogo oddaje głos, po czym wrzuci kartę do głosowania do urny.
  Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.


  Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania


  ilość wyświetleń: 128
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2008-11-05 13:52:09 Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2008-11-05 13:52:09 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra