Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2010

207

01 Luty 2011
w sprawie: nabycia do zasobów Gminy Żarnów nieruchomości położonych w miejscowości Trojanowice...

206

01 Luty 2011
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w budynku tzw. "Biblioteki" na czas nieoznaczony...

205

01 Luty 2011
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie Hali Sportowej na czas nieoznaczony...

204

01 Luty 2011
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych...

203

01 Luty 2011
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w...

202

01 Luty 2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2010 rok...

201

01 Luty 2011
w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żarnów...

200

01 Luty 2011
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

199

01 Luty 2011
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010...

198

01 Luty 2011
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku...

197

01 Luty 2011
w sprawie przekazania środków pieniężnych w formie dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym...

196

01 Luty 2011
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie...