Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2010

183

01 Luty 2011
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Opoczno porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu...

182

01 Luty 2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2010 rok...

181

01 Luty 2011
w sprawie uchylenia uchwały XXXIX/167/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku...

180

01 Luty 2011
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/172/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku...

179

01 Luty 2011
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żarnów z wykonania budżetu na rok 2009...

178

29 Styczeń 2011
w sprawie: nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy na rzecz Skarbu Państwa Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad...

177

29 Styczeń 2011
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok...

176

29 Styczeń 2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2010 rok...

175

29 Styczeń 2011
w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z odbiorem odpadów...

174

29 Styczeń 2011
w sprawie zmiany uchwały XXXIX/174/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. dotyczącej nabycia do zasobów Gminy Żarnów nieruchomości stanowiącej własność...

0

29 Styczeń 2011
Sprawozdanie Wójta Gminy Żarnów w sprawie wykonania Budżetu Gminy Żarnów za 2009 rok...

173

29 Styczeń 2011
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok...