Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2010

172

29 Styczeń 2011
w sprawie uchwalenia wysokości opłat za korzystanie z usług Środowiskowych Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie...

171

29 Styczeń 2011
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi...

170

29 Styczeń 2011
w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żarnów na lata 2010-2014"...

169

29 Styczeń 2011
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarnów...

168

29 Styczeń 2011
w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Żarnowie...

167

29 Styczeń 2011
w sprawie przyjęcia projektu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Gminy Żarnów...

166

29 Styczeń 2011
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy...

165

29 Styczeń 2011
w sprawie zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2010 rok....

164

29 Styczeń 2011
w sprawie nabycia do zasobów Gminy Żarnów nieruchomości stanowiącej własność Pana Mirosława Fornala i przekazanie jej w formie darowizny Powiatowi...

13

25 Styczeń 2011
w sprawie określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości...

12

25 Styczeń 2011
w sprawie poboru w drodze inkasa podatków lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso ...

10

07 Styczeń 2011
w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych i sołtysów...