Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2011

33

10 Maj 2011
sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy...

31

10 Maj 2011
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania...

30

10 Maj 2011
w sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2011 rok....

29

10 Maj 2011
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2011-2012...

19

18 Marzec 2011
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2011 rok....

22

18 Marzec 2011
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011...

17

18 Marzec 2011
w sprawie wyboru Przedstawiciela Gminy Żarnów do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda...

28

18 Marzec 2011
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe...

27

18 Marzec 2011
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niz określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o...

24

18 Marzec 2011
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2011-2019...

26

18 Marzec 2011
w sparwie udzielenia pomocy Finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

16

18 Marzec 2011
w sprawie powołania Skarbnika Gminy...