Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2018

310

18 Czerwiec 2018
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żarnów...

309

18 Czerwiec 2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarnów za rok 2017...

305

29 Maj 2018
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców z terenu Gminy...

305

29 Maj 2018
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców z terenu Gminy...

306

29 Maj 2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowisko...

304

29 Maj 2018
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Żarnów...

303

29 Maj 2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/291/2018 Rady Gminy Żarnów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żarnów...

302

29 Maj 2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie...

299

29 Marzec 2018
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Malenie...

298

29 Marzec 2018
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy Partnerskiej w zakresie realizacji budowy instalacji do produkcji...

297

29 Marzec 2018
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku...

296

29 Marzec 2018
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę...