Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2018

295

29 Marzec 2018
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Klewie...

294

29 Marzec 2018
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach...

293

29 Marzec 2018
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żarnów, a...

292

29 Marzec 2018
w sprawie podziału Gminy Żarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych...

291

29 Marzec 2018
w sprawie podziału Gminy Żarnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu...

290

29 Marzec 2018
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 2 stycznia 2017 r. dotyczącej organizacji wspólnej obsługi jednostek...

289

29 Marzec 2018
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2018 roku...

288

29 Marzec 2018
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018...

287

29 Marzec 2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

284

31 Styczeń 2018
w sprawie apelu o uwzględnienie w planach modernizacyjnych drogi krajowej S74 zjazdu do istniejącej stacji paliw...

283

31 Styczeń 2018
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska...

282

31 Styczeń 2018
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych...