Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2021

Uchwała Nr XXX/208/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

30 Kwiecień 2021
W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XXX/207/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

30 Kwiecień 2021
W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy Partnerskiej w zakresie realizacji budowy instalacji do produkcji...

Uchwała Nr XXX/206/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

30 Kwiecień 2021
W sprawie zmiany uchwały Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nabycia do zasobów...

Uchwała Nr XXX/205/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

30 Kwiecień 2021
W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Żarnów nieruchomości położonej w obrębie Sielec stanowiącej...

Uchwała Nr XXX/204/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

30 Kwiecień 2021
W sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żarnów położonych w obrębie geodezyjnym Jasion...

Uchwała Nr XXX/203/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

30 Kwiecień 2021
W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2021 roku...

Uchwała Nr XXX/202/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

30 Kwiecień 2021
W sprawie: zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których...

Uchwała Nr XXX/201/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

30 Kwiecień 2021
W sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XXX/200/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

30 Kwiecień 2021
W sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Żarnów usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w...

Uchwała Nr XXX/199/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

30 Kwiecień 2021
W sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021...

Uchwała Nr XXX/198/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

30 Kwiecień 2021
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

Uchwała Nr XXX/197/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

30 Kwiecień 2021
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie...